Ar­tur Štern


 

Urad­no sem dok­tor bio­loš­kih zna­no­sti in sa­mo­stoj­ni kul­tur­ni de­la­vec – po do­ma­če pa me­ta­bio­log in pi­sa­telj (ob­jav­lje­nih 12 knjig – poe­zi­ja, ese­ji­sti­ka, ro­ma­ni, uč­be­ni­ki, znans­tve­na mo­no­gra­fi­ja); ži­vim v pri­mor­ski va­si­ci Vrab­če in v Ljub­lja­ni, od pom­la­di do je­se­ni se ob­ča­sno kla­tim po do­ma­čih kra­jih in raz­me­ro­ma manj od­da­lje­nih tu­jih de­že­lah, po­zi­mi pa so de­sti­na­ci­je bolj če­zo­cean­ske.